Bridges for peace

‫ברח' הנביאים בירושלים, במתחם צנוע ונסתר, מוקמים משרדי העמותה Bridges for peace המקדישה עצמה לגיוס כספים ומתנדבים נוצרים המעוניינים לתרום ולסייע לישראל. נתבקשנו לתכננן גן שמיצר קשר בין הנצרות ליהדות, ניסינו להביע באמצעות שימוש בצורות בצמחים ובחומרים סמליים את הקשר הזה.‬